Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā.

  1. Vispārējie noteikumi

1.1   Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka juridiskas personas (turpmāk tekstā – Pircējs), kas iegādājas preces (turpmāk tekstā – Preces) www.arga.lv interneta veikalā (turpmāk tekstā – Interneta veikals), un SIA „Baltic Rock”, reģistrācijas numurs: 50003086341 (turpmāk tekstā – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties Preces Interneta veikalā.

1.2   Pircējs apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties Preces Interneta veikalā atbilstoši šiem Noteikumiem. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Interneta veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt Preces Interneta veikalā. Ja Pircējs pasūta Preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

1.3   Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt Pārdevēja darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja reģistrāciju vai citādi ierobežot Pircēja piekļuvi Interneta veikalam.

1.4   Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti Noteikumi redakcijā, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.5   Pārdevējs patur tiesības mainīt Preču cenu, vai arī noteikt Precēm speciālo cenu. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.6  Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

1.7   Pircējs apņemas paroli uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem Preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta Interneta veikalā, pievienojoties ar Pircēja paroli, un Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām iepriekš norādīto darbību rezultātā. Ja Interneta veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas Interneta veikalam tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni 63024409, vai e-pastu: [email protected]

1.8   Preču pirkšanas-pārdošanas līgums (turpmāk tekstā – Līgums) starp Pircēju un Pārdevēju stājas spēkā no brīža, kad Pircējs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, Pārdevējs Noteikumu 1.7. punktā noteiktajā kārtībā ir nosūtījis Pircējam Interneta veikala pieejas paroli, Pircējs un Pārdevējs ir savstarpēji vienojušies par Preču apmaksas noteikumiem, Pircējs Interneta veikalā izveidojis Preču grozu, norādījis Preču piegādes adresi un apstiprinājis Preču pasūtījumu, nospiežot pogu ”Pasūtīt”. Līgums ir saistošs pušu saistību pārņēmējiem.

1.9  Pēc tam, kad Pircējs ir veicis visas Noteikumu 1.8. punktā noteiktās darbības, Pārdevējs uz reģistrācijas anketā norādīto Pircēja e-pasta adresi nosūta apstiprinājumu, ka pasūtījums ir pieņemts, norādot pasutīto preču  daudzumu ,cenu un pasūtījuma kopsummu.

1.10  Ja starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts rakstveida Preču pirkuma līgums, tas tiek uzskatīts par noteicošu, un savstarpējās tiesības, pienākumi un atbildība izriet no Pircēja un Pārdevēja rakstveidā noslēgtā Preču pirkuma līguma.

 

  1. Līguma priekšmets

2.1   Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam pasūtītās Preces, bet Pircējs apņemas pieņemt un termiņā samaksāt par Precēm.

2.2   Preču pirkšana un pārdošana notiek atsevišķās Preču partijās, saskaņā ar Pircēja nodotu un Pārdevēja pieņemtu pasūtījumu un tam atbilstošiem Pircēja un Pārdevēja pārstāvju parakstītiem Preču pavadzīmju – rēķiniem (turpmāk tekstā – PPR).

2.3   Puses PPR norāda Preču nosaukumu, daudzumu, cenu un citus LR normatīvajos aktos norādītos nepieciešamos rekvizītus.

2.4   PPR, pēc tam, kad Pircēja un Pārdevēja pārstāvji (darbinieki) tās ir parakstījuši, kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un ir apspriežamas saskaņā ar Noteikumiem.

 

  1. Preces pasūtīšanas un pieņemšanas-nodošanas kārtība.

3.1   Puses vienojās, ka Pārdevēja pārstāvim ir tiesības veikt Preču pasūtījuma pieņemšanu, un Pircēja pārstāvim ir tiesības nodot pasūtījumu, ja šīs personas ir darba attiecībās attiecīgi ar Pārdevēju vai Pircēju.

3.2   Pircējs apliecina, ka visi Pircēja darbinieki, kas Pārdevēja vai Pircēja telpās pieņems Preci, parakstīs un apzīmogos PPR ar Pircēja zīmogu, būs pilnvaroti veikt šādas darbības.

3.3   Pārdevējs apliecina, ka visi Pārdevēja darbinieki, kas Pārdevēja vai Pircēja telpās nodos Preci, parakstīs un apzīmogos PPR ar Pārdevēja zīmogu, būs pilnvaroti veikt šādas darbības.

3.4   Prece skaitās piegādāta un Pircējs to ir pieņēmis ar brīdi, kad pušu darbinieki abpusēji paraksta PPR. Ja Pircējs Preču pieņemšanas brīdī konstatē sortimenta vai piegādātās Preces daudzuma neatbilstību, Pircējs nekavējoties sazinās ar Pārdevēju pa tālruni 63024409, un puses vienojas par neatbilstību novēršanas kārtību. Pircējs nedrīkst vienpusēji veikt jebkādus labojumus PPR. Ar PPR abpusējas parakstīšanas brīdi Pircējs nav tiesīgs celt jebkādas pretenzijas pret Pārdevēju par Preču pasūtīšanas un piegādes faktu, sortimentu un daudzumu.

3.5   Pircējs bez saskaņošanas ar Pārdevēju nav tiesīgs vienpusēji veikt labojumus PPR.

  1. Preces apmaksas noteikumi.

4.1   Piegādātā Prece Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar Pārdevēja piedāvāto un Pircēja akceptēto apmaksas termiņu. Preces apmaksas termiņš tiek fiksēts arī uz PPR, kas atšķirību gadījumā ir noteiktais apmaksas termiņš (turpmāk tekstā – Apmaksas termiņš).

4.1.1  PPR apmaksu Pircējs veic, pārskaitot naudu uz Pārdevēja PPR norādīto bankas norēķinu kontu. Pircējam maksājuma uzdevumā jānorāda apmaksājamā rēķina (PPR) numurs un cita apmaksai nepieciešamā informācija.

4.1.2  Par apmaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti Pārdevēja bankas norēķinu kontā.

 

  1. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

5.1   Pusei, kura nepilda Noteikumos noteiktos pienākumus, jāatbild par otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem.

5.2   Ja netiek ievērots Apmaksas termiņš, Pircējs apņemas maksāt līgumsodu 0,5 % (pusprocenta) apmērā no termiņā neapmaksātās PPR summas par katru kavēto apmaksas dienu, ja maksājuma kavējums pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas.

5.3   Līgumsods nav zaudējumu vai Preču vērtības atlīdzinājums. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no savu saistību izpildes.

5.4   Pircējs nes atbildību par saviem darbiniekiem, kuri veiks Preču pasūtījumu, Pārdevēja vai Pircēja telpās pieņems Preci, parakstīs un apzīmogos PPR ar Pircēja zīmogu vai spiedogu, kā arī par savu rekvizītu un citu nepieciešamo izmaiņu savlaicīgu paziņošanu Pārdevējam. Ja Pircēja darbinieks ir pārkāpis savas pilnvaru robežas un ar to nodarīti zaudējumi Pārdevējam, tad šādus zaudējumus apņemas segt Pircējs, kura darbinieks ir pārkāpis savas pilnvaras.

5.5   Pārdevējs nes atbildību par saviem darbiniekiem, kuri pieņems Preču pasūtījumu, Pārdevēja vai Pircēja telpās nodos Preci, parakstīs un apzīmogos PPR ar Pārdevēja zīmogu vai spiedogu, kā arī par savu rekvizītu un citu nepieciešamo izmaiņu savlaicīgu paziņošanu Pircējam. Ja Pārdevēja darbinieks ir pārkāpis savas pilnvaru robežas un ar to nodarīti zaudējumi Pircējam, tad šādus zaudējumus apņemas segt Pārdevējs, kura darbinieks ir pārkāpis savas pilnvaras.

5.6   Pārdevējs ir atbildīgs par nodoto Preču kvalitāti atbilstoši LR normatīviem aktiem. Pircējam ir tiesības pirms PPR parakstīšanas nepieņemt no Pārdevēja Preci, kurai ir acīm redzami defekti un pieprasīt attiecīgās Preces apmaiņu, kā arī šo Preci atgriezt atpakaļ Pārdevējam.

5.7   Pārdevējs nodrošina Pircēju ar Preču aprakstiem un citu nepieciešamo informāciju.

5.8   Pārdevējs saglabā īpašuma tiesības uz Preci līdz brīdim, kamēr Pircējs nav norēķinājies par Preci pilnā apjomā, saskaņā ar Noteikumiem. Pircējam ir aizliegts neapmaksāto Preci ieķīlāt vai kādā citā veidā to apgrūtināt bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

5.9   No PPR parakstīšanas brīža Pircējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par saņemto Preci, kā arī par jebkura veida neuzmanību un jebkuru nejaušības risku. Pārdevējs nav atbildīgs par Preces kvalitāti, ja tā pasliktinājusies Pircēja vainas dēļ.

5.10  Ja Pircējs vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienas kavē Apmaksas termiņu, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas Pircēja brīdināšanas vairs nepārdot Pircējam un izņemt no Pircēja tirdzniecības vietām nerealizēto Preci.

5.11  Preci Pircējs var atgriezt pēc pušu vienošanās vai citos LR normatīvos aktos noteiktajos gadījumos. Preci atgriežot, jānorāda PPR, atbilstoši kurai Prece tiek atgriezta, kā arī cita informācija atbilstoši pēc LR normatīviem aktiem. 

  1. Strīdu risināšanas kārtība

6.1   Puses vienojas, ka visus strīdus, kas saistīti ar Noteikumu nepienācīgu izpildi, tās centīsies atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība starp Pircēju un Pārdevēju tiks izšķirti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2   Gadījumā, ja Prece netiek apmaksāta savlaicīgi, Pārdevējam ir tiesības iespējamā parāda piedziņu nodot trešajām personām vai izmantot trešās personas pakalpojumus parāda piedziņas procesā, un izmaksas par trešās personas pakalpojumiem sedz Pircējs.

 

  1. Nobeiguma dokumenti

7.1   Informācija par Pircējam piegādāto Preču apjomiem un cita dokumentācija starp pusēm ir konfidenciāla un netiek izpausta trešajām personām. Konfidenciāla informācija var tikt izpausta, ja to iesniedz valsts uzraudzības un tiesību aizsardzības institūcijās, ieskaitot prokuratūru, tiesas, finanšu policiju un citās iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, un tajos gadījumos, kad konstatēts Preču Apmaksas termiņa kavējums.

7.2   Rekvizītu maiņas gadījumā puses rakstiski paziņo par to otrai pusei, ja šāds paziņojums nav saņemts, tad tiek prezumēts, ka puses visu nosūtīto informāciju ir saņēmušas.

7.3   Jautājumos, ko neregulē Noteikumi, puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

7.4   Ja Pircējs iegādājas Preci no Pārdevēja pēc Līguma termiņa beigām, un starp pusēm nav noslēgts jauns līgums, pusēm Preces piegādes, apmaksas u.c. saistības jāizpilda pēc Līguma.

7.5   Gadījumā, ja kāda puse pārkāpj Noteikumus, tad otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu vienpusēji, ja otra puse 10 (desmit) darba dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas par Līguma vienpusēju laušanu nav novērsusi savu Līguma pārkāpumu.

7.6   Ja Pircējs vēlas pārtraukt pasūtīt Preces Interneta veikalā, Pircējs iesniedz Pārdevējam iesniegumu par Pircēja konta dzēšanu no Interneta veikala, ko Pārdevējs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Pircēja konta dzēšana neatbrīvo Pircēju no savu saistību izpildes pret Pārdevēju. Pēc Pircēja konta dzēšanas Pircējs vairs nevarēs veikt Preču pasūtījumus Interneta veikalā. Ja Pircējs pēc konta dzēšanas vēlēsies veikt Preču pasūtījumus telefoniski vai tirdzniecības pārstāvja apmeklējuma laikā, tad pusēm par to būs jānoslēdz rakstveidā jauns Preču pirkuma līgums.

7.7   Ja kāds no Noteikumu punktiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citu Noteikumu punktu juridisko spēku.